KM precizētie priekšlikumi grozījumiem Autortiesību likumā

Pēc Our Fire lūguma no Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas esam saņēmuši Kultūras ministrijas precizētos priekšlikumus grozījumiem Autortiesību likumā, kopā ar citu organizāciju izteiktajiem priekšlikumiem. Likumprojekts drīzumā varētu tikt izskatīts Saeimā 2.lasījumā.

Mūsuprāt, būtiskākie priekšlikumi ir šādi:

1) No publiskā izpildījuma definīcijas tiek izslēgts novecojušais formulējums “ārpus ierastā ģimenes loka”. Tas tiek aizstāts ar “paredzēts vairākiem ar izmantojuma veicēju vai savstarpēji personīgi nesaistītiem sabiedrības locekļiem”. Tātad licenču nepieciešamība nebūs attiecināma uz gadījumiem, ja autordarbs tiek publicēts vairākiem savstarpēji personīgi saistītiem sabiedrības locekļiem. Likuma piemērotājiem gan būs jāpiepilda ar saturu jēdziens “personiskā saistība”;

2) Likuma 64.pantā tiks paredzēts, ka autoriem būs tiesības izbeigt pārstāvības līgumu ar AKKA/LAA vai LAIPA, paziņojot par to vismaz sešus mēnešus iepriekš. Līdz ar to minētās organizācijas vairs nevarēs savos individuālajos līgumos paredzēt neizdevīgākus to laušanas nosacījumus, jo likumam ir augstāks spēks par līgumu;

3) Beidzot likuma 65.pantā tiks paredzēta taisnīgas atlīdzības noteikšanas kārtība. Tiks noteikti vairāki būtiski kritēriji, kas būs saistoši autortiesību organizācijām, nosakot licenču maksu. Piemēram, būs jāņem vērā, vai autordarba izmantotājs no tā gūst mantiska rakstura labumu, kā arī būs jāņem vērā darba izmantošanas mērķis, apjoms un nozīmība. Tam jānozīmē labāki nosacījumi nekomerciālai izmantošanai.  Tāpat arī vairs nedrīkstēs vienas un tās pašas kategorijas izmantotājiem noteikt atšķirīgus atlīdzības lielumus;

4) Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām savu biedru sapulce būs jāsasauc vismaz reizi gadā, paziņojot par to visiem biedriem ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, kā arī ievietojot informāciju savā mājaslapā. Tas varētu veicināt pašu autoru lielāku iesaisti minēto organizāciju pārvaldībā;

5) Minētajām organizācijām savās mājaslapās nu būs nekavējoties jāpublicē informācija par iekasētās atlīdzības sadales noteikumiem, minētās atlīdzības lielumu un pamatojumu, kā arī jāpublicē gada pārskati un cita informācija. Šis grozījums ir ļoti būtisks, jo beidzot tiek paredzēta caurskatāmība, kā minētās organizācijas pamato noteiktās atlīdzības.

Pielikumā: Kultūras ministrijas precizētie priekšlikumi (.pdf datne, 9MB).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *