Vēstule Saeimai un Kultūras ministrijai par Creative Commons ieviešanu

Šodien nosūtījām Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kā arī Kultūras ministrijai vēstuli par Creative Commons licenču ieviešanu Latvijā.

Lejuplādēt vēstuli (.doc) vai iepazīties ar vēstules tekstu:

Par autoru tiesiskajām interesēm autortiesību jomā

Ievērojot šobrīd izskatīšanai Saeimā iesniegto likumprojektu „Grozījumi Autortiesību likumā” (Nr: 281/Lp11) un sabiedrībā aktualizētās nepilnības pašreizējā Autortiesību likuma redakcijā, biedrība „Our Fire”, kura pārstāv vairāku tās biedru – autoru un izpildītāju – tiesiskās intereses, vēlas vērst Jūsu uzmanību uz būtisku jautājumu autortiesību jomā, kuru šobrīd neregulē Autortiesību likums.

Pat ja autors vēlas atļaut savus darbus izmantot bez maksas un nav noslēdzis līgumu ar AKKA/LAA par savu mantisko autortiesību pārvaldīšanu, AKKA/LAA saskaņā ar Autortiesību likuma 63.panta piekto daļu un 65.panta pirmās daļas 3.punktu var pieprasīt no autora darbu izmantotājiem atlīdzību par darbu izmantošanu, no samaksas ieturot administratīvos izdevumus par starpniecību.

Minētais likuma regulējums liedz autoram iespēju atļaut izmantot tā darbus bez maksas Autortiesību likuma 63.panta piektajā daļā minētajos gadījumos, tai skaitā, atskaņošanai radio un publiskai izpildīšanai kultūras pasākumos un izklaides vietās.

Uzskatām, ka minētais Autortiesību likuma regulējums ir nesamērīgs, jo, pateicoties internetam, mūsdienās autoriem visos gadījumos vairs nav nepieciešamība pēc kolektīvā pārvaldījuma organizāciju starpniecības, it sevišķi, ja tie atļauj savus darbus izmantot bez maksas.

Piemēram, tādā Interneta vietnē kā www.jamendo.com un www.openfm.lv autoriem ir iespējams par velti publicēt savus darbus, kurus bez maksas var klausīties visā pasaulē – un varētu klausīties bez maksas arī publiskās vietās Latvijā, ja tiktu attiecīgi grozīts Autortiesību likums.

Vēršam uzmanību uz faktu, ka Bernes konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību paredz nepieciešamību pēc kolektīvā pārvaldījuma organizāciju starpniecības tikai gadījumos, kad ir jānosaka atlīdzība par autora darba izmantošanu[1]. Ja autors ir noteicis, ka tas nevēlas saņemt atlīdzību par savu darbu izmantošanu, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas iesaiste ir lieka.

Autori daudzās Bernes konvencijas dalībvalstīs, tai skaitā, ASV, Vācijas, Čehijas, Itālijas, Grieķijas, Polijas, Portugāles, Krievijas, Spānijas, Lielbritānijas, u.c., valsts iestādes[2], plaši izmanto tā sauktās radošās kopienas jeb Creative Commons licences[3], kas ļauj tiem licencēt savus darbus bez kolektīvā pārvaldījuma organizāciju starpniecības arī Autortiesību likuma 63.panta piektajā daļā minētajos gadījumos, ja autors nepieprasa atlīdzību par darbu izmantošanu.

Radošās kopienas licences dod iespēju autoram atļaut savu darbu bezmaksas izmantošanu, piemēram, radio, kultūras pasākumos un izklaides vietās. Autors, izmantojot radošās kopienas licenci, var bez maksas atļaut arī savu darbu tālāku izmantošanu jeb remiksēšanu un atvasināšanu.[4]

Minētais sniedz iespēju autoram iegūt plašāku atpazīstamību, kā arī veicina autora darbu plašāku izmantošanu visā pasaulē, tostarp jaunradē un kultūras izaugsmē.

Tāpēc lūdzam, izstrādājot grozījumus Autortiesību likumā, apsvērt iespēju likumā paredzēt iespēju autoriem ļaut izmantot savus darbus bez atlīdzības saņemšanas un neiesaistot kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, arī Autortiesību likuma 63.panta piektajā daļā minētajos gadījumos. Tādējādi tiktu veicināta arī Latvijas kultūras izaugsme un atpazīstamība visā pasaulē.

Minētais nekādi neierobežotu un neaizskartu pašreizējās autoru tiesības izmantot kolektīvā pārvaldījuma organizāciju starpniecību, bet tikai sniegtu autoriem papildus tiesības un iespējas lemt par savu autortiesību realizēšanu un darbu izmantošanu.

Ja Autortiesību likumā paredzētu tiesības autoram atļaut tā darbu publisku izmantošanu bez maksas, mazinātos arī komercsabiedrību un valsts iestāžu izdevumi par mūzikas licenču iegādi. Iestādēm un privātpersonām tad būtu iespējams atskaņot šādus bezmaksas darbus, kas ērti atrodami Internetā.

Ņemot vērā minēto, lūdzam sniegt Jūsu sākotnējo viedokli par biedrības „Our Fire” piedāvātajiem grozījumiem pēc būtības, nosūtot atbildi uz e-pastu – biedriba@ourfire.org.

Pielikumā priekšlikums grozījumiem Autortiesību likumā uz 1 lpp.

Cieņā,

 

Ieva Tihovska
biedrības valdes locekle,
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas doktorante

 


[1] Bernes konvencijas par literatūras un mākslas darbu aizsardzību 11.bis panta 3.punkts

[3] Plašāk par radošās kopienas licencēm var lasīt www.creativecommons.org

[4] Papildus ieskatam rekomendējam noskatīties Latvijas Universitātes Debašu kluba rīkotās publiskās debates par radošās kopienas licencēm: http://www.lu.lv/par/mediji/video/diskusijas/2012/cc/

2 thoughts on “Vēstule Saeimai un Kultūras ministrijai par Creative Commons ieviešanu

  1. Pingback: Kultūras ministrijas atbilde par Creative Commons licenču ieviešanu Latvijā | Our Fire | biedrība

  2. Pingback: Saeimas atbilde par Creative Commons ieviešanu Latvijā | Our Fire | biedrība

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *